De politiska partiernas klimatpolitik – analys av klimatforskare

Klimatforskare granskar partiernas politik: vilka lyssnar på vetenskapen och vilka är sämst i klassen?

Merparten av de politiska partierna har för stort fokus, och en övertro, på tekniska lösningar, snarare än att förändra de beteenden och system som orsakar klimatkrisen. Med MP och V som undantag. Det visar en ny rapport framtagen av forskare som har analyserat riksdagspartiernas klimatpolitik inför valet 2022. Rapporten baseras på enkätsvar om respektive partis klimatpolitik. Moderaterna besvarade inte enkäten.


Omfattande klimatåtgärder: Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Miljöpartiets energipolitik har vissa brister men generellt är deras klimatpolitik i stort sett i linje med vad vetenskapen säger behövs. Bland annat genom att erkänna behovet av att minska konsumtionen och att ta hänsyn till Parisavtalets rättviseaspekt.

Vänsterpartiets mål är ambitiösa och man tar såväl klimatvetenskapen som rättviseperspektivet på allvar. Men planerna för hur växthusgasutsläppen ska reduceras når inte ända fram. Partiet visar en övertro gällande stora investeringar som ger effekt på sikt men som inte ger utsläppsminskningar i närtid. Man låter också målkonflikter, såsom energikrisen orsakad av kriget i Ukraina, skjuta åtgärder på framtiden.

Långsamt och otillräckligt: Liberalerna, Centerpartiet, och Socialdemokraterna

Liberalerna har en välutvecklad sammanhängande logik för klimatåtgärder, men betonar ekonomiska styrmedel på bekostnad av regleringar och direkta investeringar som forskning visat också är nödvändiga för en snabbt och rättvis omställning.

Centerpartiet har flera bra idéer, inte minst kring cirkularitet, men otillräckliga strategier för att förverkliga planerna.

Både partier har fokus på tekniska lösningar som går långt utöver vad som är möjligt eller realistiskt det närmaste decenniet.

Socialdemokraterna lämnar ett svagt bidrag som mest upprätthåller status quo.

Dessa partier har en klimatpolitik som enligt forskningen är otillräcklig för att hantera krisen. De behöver revidera delar av sin politik för att göra den mer evidensbaserad och verkningsfull.

Går bakåt: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna säger sig stödja Sveriges klimatmål men har ingen politik för att uppnå det. Sverigedemokraterna förnekar helt och hållet att Sverige har en klimatkris.

Vi bedömer att dessa partier aktivt förhindrar klimatomställningen i Sverige. Deras politik är inte i linje med vetenskapen.

*Moderaterna valde att inte delta i undersökningen och vi kan därför inte bedöma deras klimatpolitik. Men partiet planerar att regera tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna, och med stöd av Sverigedemokraterna, vilket riskerar att innebära en mycket otillräcklig klimatpolitik.

Om rapporten: Analys av sju riksdagspartiers klimatpolitik utförd av klimat- och omställningsforskare: Sveriges klimatpolitik inför riksdagsvalet 2022 enligt Researchers’ Desk (sammanfattning)

Riksdagspartiernas partiernas svar på enkät om sina klimatmål och sin politik används som underlag för denna kvalitativa analys och bedömning.

Om författare:

Researchers’ Desk är en oberoende, ideell organisation, med över 80 ledande forskare i Sverige, som arbetar med olika aspekter av klimatförändringarna.

Kimberly Nicholas, Erik Pihl, Maria Wolrath Söderberg, Jessika Luth Richter, Svetlana Gross, Åsa Kasimir, Thomas Hahn, Wim Carton och Alasdair Skelton

Tidigare publicerat:

Mål för territoriella utsläpp, av Alasdair Skelton, Paul Glantz, och Kimberly Nicholas

Mål för LULUCF-sektorn, av Erik Pihl, Åsa Kasimir, och Peter Roberntz

Kontakt:

Kimberly Nicholas

Docent, Lunds Universitet

Kimberly.nicholas@lucsus.lu.se

046 222 68 12