Q & A ’ s

1) Mer konkret så undrar jag mycket kring detta med biobränsle, hur hållbart det är på kort och lång sikt, och vad det att köpa tillägg för detta i olika grad har för betydelse för klimatutsläppen? Jag har i första hand inrikesflyg i åtanke?


2) Klimatkompensation som tillägg vid köp av flygresor, vad visar forskningen att detta har för betydelseför klimatutsläppen?
Det jag klurar på som jag inte riktigt har svaret på är helt enkelt att – När vi flyger hur gör vi det på ett sätt som ger minst påverkan på klimatet?

SVAR ( Maria Johansson )

Svaret är att forskningen visar att den årliga totala biomasse-produktionen i världen, eller sverige inte räcker för att byta ut fossil mot biobränsle för flyget eller annan transport. Att flyga är den absolut mest energikrävande sättet att förflytta sig, flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget för samma sträcka. Här finns information om vad forskningen visar om potentialen för biobränslen:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/rapport_biobranslen.pdf


Bolincentret har en ny policybrief 
om hur man beräknar totala effekten av flyg, inklusive höghöjdseffekten https://bolin.su.se/polopoly_fs/1.521221.1602234714!/menu/standard/file/PB-aviation_2020_v10.pdf?fbclid=IwAR3iyOmXdVuzr5ChbGmBL3Ln65RIhT__iSUYQI3x4dPoi940w48A4DOEa5M

SVAR : ( Stig-Olof Holm )

Jag är ekolog, kan en del om skog, biobränsle från skog, så det är det jag närmast kan svara på.

Ser vi till inblandningen av biobränsle i bränsle i Sverige i dag handlar det mest om importerade bränslen, en stor mix av olika biobränslen, från olika länder i världen.  Det härrör från rester som fetter, mm.

Mer generellt finns en del problem med användande av biobränslen, det största är att det ger upphov till utsläpp av växthusgasen koldioxid. Den koldioxiden adderas till andra utsläpp av koldioxid. Eftersom koldioxid har en lång omsättningstid i atmosfären och vi snabbt måste åtgärda klimatkrisen för att klara 1,5 graders målet (dvs t.ex. stora delar av världens korallrev ), samt 2 graders målet för att klara att växthuseffekten inte ska bli självförstörande, måst alla utsläpp av koldioxid minska mycket snabbt , samtidigt som upptaget av koldioxid snabbt måste öka. Växter kan ju om de får fortsätta växa fortsätta ta upp koldioxid. Så när man avverkar t.ex. skog och använder den till biobränslen begår man två klimatfel.

Det viktigaste i detta sammanhang är nämligen tidsfaktorn. Att undvika en situation då växthuseffekten skenar bortom kontroll. Den övergår till att bli självgenererande, t.ex. att det blir så varmt att bränderna ökar mer skog brinner, det ger utsläpp som förstärker växthuseffekten så att mer skog brinner osv.

Därför bör man undvika att använda såväl fossila bränslen som biobränslen.

Ser vi till tidsfaktorn är det särskilt illa att använda biobränslen som medför att långsamväxande skog, som tex den svenska avverkas. Nu används enbart 15-20 procent av trädbiomassan som avverkas i Sverige till sågvirke , dvs till mer långlivade produkter, resten blir papper, grot flis, svartlut, andra biobränslen. Det avges snabbt som koldioxid till atmosfären. Så flygbränsle som baseras på rester från skogsavverkning, t.ex. tallolja,  utgör det största problemet. Skulle biobränslen med kortare återtagningstid för koldioxiden komma i fråga kan den ju tas upp igen av motsvarande växter inom några år så det är kanske mindre problematiskt. Till saken hör att skogssektorn i Sverige orsakar ett utsläpp på sannolikt 80-90 miljoner ton koldioxid per år, förbränningen av biobränsle, papper andra restprodukter, samt nedbrytningen av avverkningsrester ger ett årligt utsläpp på ca 82 miljoner ton koldioxid, men därtill kommer förlorad tillväxt, nedbrytning av humus på kalhyggen, mm.,   medan det övriga svenska samhällets inrikes utsläpp, från annan industri, trafik mm.  uppgår till ca 53 miljoner ton per år.

Det som måste till är energislag som inte ger utsläpp av växthusgaser, t.ex. solenergi, vindkraft, etc. Man kan överföra den energin via hydrolys av vatten till vätgas. En del större flygplanstillverkare arbetar nu fram flygplan som ska drivas med vätgas. Men sedan kan man ju även flyga mindre.